Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Trasy PONTONOWE

Spływy
KAJAKOWE

Spływy
PONTONOWE

Spływy
KAJAKOWE

Spływy
PONTONOWE

Piękno
PRZYRODY

Polish Czech English German Russian Ukrainian

Trasy spływów pontonowych na rz. Kwisie

Opis doliny rzeki Kwisy

Kwisa bierze swój początek w Górach Izerskich, gdzie na wysokości 940-1090 m wy­pły­wa­ją trzy źródliskowe potoki Wid­ły I, II, III. Rzeka ma dłu­gość 140,360 km, swój bieg kończy w Bobrze przed Ża­ga­niem. Kwisa nie jest zbyt trud­na do płynięcia, szlak wodny jest bardzo malowniczy i róż­no­rod­ny. Prawdziwy relaks od­czu­wa, się płynąc trasą od Klicz­ko­wa przez Bory Dol­no­ślą­skie. Nurt w rzece jest bystry, woda czysta i obfitująca w ry­by. Zamieszkują tu rów­nież Bobry, co widać po dużej ilości drzew spu­szczo­nych do rzeki, można spotkać też we­so­ło ba­rasz­ku­ją­ce wy­dry. Rze­ka w więk­szej części jest nie­ure­gu­lo­wa­na, stąd często na tra­sie spływu, możemy natknąć się na zwalone pnie drzew oraz wysokie skarpy brzegów, od­sła­nia­ją­ce przekrój geo­lo­gicz­ny ziemi. Brzegi porośnięte są drze­wa­mi, wśród nich wzrok przy­cią­gaj­ą głównie, dęby o im­po­nu­ją­cych rozmiarach. Dzie­wi­czy wygląd Doliny Rze­ki Kwi­sy zapewnia nam niepowtarzalne wrażenia i sprawia, że pragniemy tu powracać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa I na odcinku Nowa Wieś-Osieczów

Długość odcinka: 8,450 km
Czas spływu: 3 godziny

Początek trasy zaczyna się przy moście dro­go­wym, po­ło­żo­nym na drodze Nowa Wieś-Kierż­no. Po kilku minutach spły­wu trafiamy na próg wod­ny około 1,20 m wysokości. Znaj­du­je się on pod drewnianą kładką dla pieszych, która jest w bardzo złym stanie tech­nicz­nym (spa­ce­ry po niej nie­wska­za­ne). Następnie płyniemy wśród pól i łąk położonych, po obu brzegach rze­ki, bujnie porośniętych krzewami. W środ­ku Tomisławia prze­pły­wa­my, pod drewnianą kład­ką wiszącą na linach, łącząca miej­sco­wo­ści To­mi­sław i Osie­czów.
Spływ kończymy przed mo­stem drogowym w Osie­czo­wie. Trasa malownicza i łatwa do pły­nię­cia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa II na odcinku Tomisław-Osiecznica

Długość odcinka: 5,850 km
Czas spływu: 2,5 godzinyZaczynamy przy moście drogowym, po­ło­żo­nym na drodze Tomisław-Osieczów. Po prze­pły­nię­ciu około 100 m, natrafiamy na próg re­gu­la­cyj­ny o wysokości 1 m, przepływamy środ­kiem w wyrwie w progu. Dalej płyniemy już spokojnie, wśród łąk i pól położonych nad rzeką. Przed Osiecznicą czekają na nas dwa bar­dzo wysokie stopnie o wysokości 2,20 m. Stopnie mogą pokonać, tylko osoby do­świad­czo­ne, dla mniej doświadczonych wskazane prze­no­sze­nie pontonów. W miejscowości Osiecz­ni­ca trafiamy na tzw. Diablą Tamę. Na długości 60 m mamy duży spadek wody, nurt jest tu szybki, a z wody wystają duże kamienie, dlatego w przypadku braku wprawy w po­ko­ny­wa­niu trudniejszych odcinków rzeki , proponujemy przenoszenie lub przeciągnięcie pontonów. Za Diablą Tamą staramy się ominąć wystające głazy z wody, po czym wypływamy na spokojną wo­dę zalewu przy jazie i elektrowni wodnej w Kliczkowie. W tym miejscu, z lewej strony koń­czy­my spływ. Trasa bardzo trudna, w związku z wysokimi progami oraz Diablą Tamą.

 

 

 

 

 

Trasa III na odcinku Kliczków-Przejęsław

Długość odcinka: 3,450 km
Czas spływu: 1 godzina


Zaczynamy spływ na wysokości bramy wjaz­do­wej na teren Zamku Kliczków. Po przepłynięciu 300 metrów, mijamy nowo budowaną elek­tro­wnię wodną. Dalej płyniemy przez tereny leśne. Brzegi są tu mocno porośnięte krze­wa­mi, możemy również zaobserwować po­je­dyn­cze dęby o imponujących rozmiarach.Spływ kończymy przy moście drogowym w Prze­ję­sła­wiu. Istnieje możliwość przedłużenia spływu o 1300 m , wówczas kończymy przed jazem i elektrownią wodną w Przejęsławiu. Tra­sa bardzo łatwa do płynięcia, polecana dla po­cząt­ku­ją­cych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa IV na odcinku Kliczków-Ławszowa

Długość odcinka: 8,040 km
Czas spływu: 3 godziny


Spływ zaczynamy na wysokości bramy wjaz­do­wej na teren Zamku Kliczków. Po przepłynięciu 300 m mijamy nowo budowaną elek­tro­wnię wod­ną. Dalej płyniemy przez tereny leśne. Brzegi są tu mocno porośnięte krze­wa­mi, możemy zaobserwować pojedyncze dęby o im­po­nu­ją­cych rozmiarach. Następnie mijamy miej­sco­wość Przejęsław, dopływamy do jazu i elek­tro­wni wodnej, tu przenosimy pontony pra­wą stroną około 50 m. Bezpośrednio za elek­tro­wnią przepływamy przez dawny próg wod­ny, woda znacznie tu przyspiesza. Dalej rze­ka meandruje przez las, oraz wśród pól i łąk położonych w środku lasu. Dopływamy do znisz­czo­ne­go starego jazu w Ławszowej i po­ko­nu­je­my go z lewej strony. Przy moście drogowym w Ławszowej kończymy spływ. Trasa bar­dzo malownicza i zróżnicowana, polecamy spływy dla szkół, integracyjne dla firm oraz dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa V na odcinku Ławszowa-Luboszów

Długość odcinka: 6,030 km
Czas spływu: 2,5 godziny


Spływ zaczynamy przy moście drogowym w Ław­szo­wej. W krótkim czasie mijamy os­tat­nie zabudowania wsi i dalej płyniemy już tylko przez las w Borach Dolnośląskich. Mijamy wy­so­kie skarpy brzegów, odsłaniające geo­lo­gicz­ny przekrój ziemi, oraz dzikie piaszczyste pla­że, położone w środku lasu. Przy odrobinie szczę­ścia, możemy natknąć się na dzikie zwie­rzę­ta takie, jak: jeleń, sarna, dzik lub lis. W wielu miejscach, omijamy drzewa spusz­czo­ne do wody przez bobry. Przy tak malowniczej scenerii dopływamy do stopnia regulacyjnego w Lu­bo­szo­wie o wysokości 0,80 m (cie­ka­wos­tką jest, iż Luboszów, to najmniejsza miej­sco­wo­ść w Polsce, którą zamieszkują tylko dwie oso­by). Stopień przepływamy środkiem. Spływ kończymy przy moście drogowym autostrada Wroc­ław-Olszyna, Berlin. Trasa bardzo malownicza, meandrująca przez Bory Dolnośląskie. Polecana na spływy dla młodzieży szkolnej, integracyjne dla firm, oraz dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa VI na odc. Luboszów-Świętoszów

Długość odcinka: 6,120 km
Czas spływu: 3 godziny


Spływ zaczynamy przy moście drogowym auto­stra­da Wrocław - Olszyna, Berlin. Trasa wi­je się przez las w Borach Dolnośląskich. Brak progów wodnych, mimo to, natkniemy się na znaczną ilość przeszkód z pni drzew, zwa­lo­nych do wody, blokujących swobodny prze­pływ pontonów. Lasy wzdłuż rzeki obfitują w dziką zwierzynę, która znalazła tu spokój z dala od cywilizacji. Można zobaczyć ruiny mo­stu wojskowego, z którego korzystali żoł­nie­rze Armii Radzieckiej, przebywający tu na po­li­go­nie. Przed Świętoszowem, mijamy z le­wej strony jaz wodny i dalej płyniemy kanałem wodnym prowadzącym do elek­tro­wni. Przed elek­tro­wnią kończymy spływ przy moście dro­go­wym w Świętoszowie.


Trasa VII na odc. Ławszowa-Świętoszów

Długość odcinka: 12,600 km
Czas spływu: 5,5 godziny


Spływ zaczynamy przy moście drogowym w Ław­szo­wej. Trasa wiedzie przez las w Bo­rach Dolnośląskich. Jest to spływ bardzo długi, który pozwala nam obcować z dziką przyrodą, przez połowę dnia. Odcinek ten powstał dla wy­trwa­łych, z połączenia trasy V i VI. Prze­pły­wa­my przez próg wodny w Luboszowie i pły­nie­my pod mostem drogowym (autostrada Wroc­ław-Olszyna, Berlin). Po uporaniu się ze zwa­lo­ny­mi pniami drzew w rzece, mijamy rui­ny mostu, z którego korzystali żołnierze Armii Ra­dziec­kiej, podczas pobytu na terenie Świę­to­szo­wa. Spływ kończymy przy moście dro­go­wym w Świętoszowie.