Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Regulamin

Spływy
KAJAKOWE

Spływy
PONTONOWE

Spływy
KAJAKOWE

Spływy
PONTONOWE

Piękno
PRZYRODY

Polish Czech English German Russian Ukrainian
 1. Organizatorem spływu jest osoba dokonująca rezerwacji sprzętu pływającego w firmie Pont-Car.
 2. Firma Pont-Car oferuje:
  • wypożyczenie pontonów wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi,
  • dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie,
  • opiekę podczas spływu przewodnika.
 3. Firma Pont-Car ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian w zakresie usług może dokonać osoba upoważniona przez Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla firmy Pont-Car po wniesieniu przez Organizatora opłaty lub zadatku na poczet zamówionych usług oraz potwierdzenia przez firmę Pont-Car przyjęcia ich do realizacji, lub innym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Zadatek wynosi 30% kosztów wynikających z umowy i musi być wpłacona co najmniej 30 dni przed datą realizacji usług, chyba, że przyjęto inne ustalenia.
 6. Zadatek płatny jest gotówką lub na konto:
  Pont -Car Oksana Broszko Ławszowa 31, Osiecznica 59-724
  Bank PKO BP SA O/BOLESŁAWIEC
  nr rachunku: 73 1020 2137 0000 9702 0101 4133
  z podaniem nazwiska Organizatora oraz numeru umowy.
 7. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.
 8. W przypadku rezygnacji z umowy firma Pont-Car zwróci zadatek w wysokości:
  • 100% gdy rezygnacja następuje w okresie powyżej 21 dni od daty wypożyczenia wynikającej z umowy,
  • 50% przy rezygnacji w terminie 10-21 dni,
  • 30% przy rezygnacji w terminie 6-9 dni.
  Zaliczka przepada całkowicie w przypadku rezygnacji do 5 dni włącznie przed planowanym terminem spływu.
 9. Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę Pont-Car takich możliwości.
 10. W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to wypożyczający, nie dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów.
 11. Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę ich opiekunów prawnych.
 12. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę Pont-Car.
 13. Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w spływie, a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.
 14. Organizator zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.
 15. Firma Pont-Car nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu, w tym wynikające z niepoprawnego użytkowania wypożyczonego sprzętu ( organizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sprzęt i akcesoria pontonowe - wiosła, kamizelki asekuracyjne).
 16. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia wypożyczonego sprzętu.
 17. Firma Pont-Car nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu, utratę zdrowia lub śmierć.
 18. Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie, jak i organizatorzy spływów, obowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i użytkowania sprzętu, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.
 19. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajdują się pod wpływem alkoholu.
 20. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez firmę Pont-Car w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
 21. Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu, jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.
 22. Uczestnik spływu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w Internecie w ramach relacji fotograficznej z przebiegu imprezy. Niniejsza zgoda dotyczy publikacji w celach wyłącznie niekomercyjnych.